بی علی هر کس که باشد بیکس است

در دو عالم یک " علی " ما را بس است

/ 3 نظر / 9 بازدید
وهاب

سلام.خوبين يا علی باز کن در که يک پر شکسته دير سالی است پشتش نشسته باز کن در که پشتش گدايی دل در اميد لطف تو بسته گر برانی بميرند از غم عاشقان رخت دسته دسته من نه عاشق نه زاهد نه صوفی من گدايم گدايی چه خسته خون نکن دل تو با خنجر غم کين دل خسته در خون نشسته باز کن در که هجرانت ای دوست دير وقتی است از حد گذشته آخر ای خوب من سروری کن قامتم از فراقت شکسته گوئيا يار خوش قامت ما ياد ما را ز لوحش بشسته رشته جان در اعماق مرداب بر زمين لنگر غم ببسته آه ساقی دلم در دل خاک از اسيری و غربت گسسته شاد باشين

زهره

بي ذكر علي صومعه و ديري نيست كس را پي درك او سيري نيست گويند كه از غير علي چشم بپوش هر جا نگرم علي بود غيري نيست